September 2023

15th  Erev Rosh Hashanah

16th  Rosh Hashanah  –  10am

24th  Kol Nidre  7pm

25th  Yom Kippur   3:30pm

29th  Erev Sukkot

30th  Sukkot   10am