December 2023

8th  Chanukah – Day 1

12th  Rosh Chodesh-Tevet   7pm

October 2023

7th  Shemini Atzeret –  10am

15th  Rosh Chodesh-Cheshvan  6pm

September 2023

15th  Erev Rosh Hashanah

16th  Rosh Hashanah  –  10am

24th  Kol Nidre  7pm

25th  Yom Kippur   3:30pm

29th  Erev Sukkot

30th  Sukkot   10am