December 2024

26th Chanukah – Day 1

28th  Chanukah Party  4pm

October 2024

3rd  Rosh Hashanah 10am

11th  Kol Nidre 6pm

12th  Yom Kippur 4pm

16th  Erev Sukkot 4pm

17th  Sukkot 10am

24th  Shemini Atzeret 10am

April 2024

23rd  Pesach 6pm

29th  Chag HaMatzah 10am