October 2024

3rd  Rosh Hashanah 10am

11th  Kol Nidre 6pm

12th  Yom Kippur 4pm

16th  Erev Sukkot 4pm

17th  Sukkot 10am

24th  Shemini Atzeret 10am